DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Vypracujeme pro Vás kompletní dokumentaci zdolávání požáru včetně konzultací a následného schválení u Hasičského záchranného sboru, který vydává rozhodnutí o zpracované textové a grafické části dokumentace zdolávání požáru. Mnohdy bývá zpracování dokumentace zdolávání požáru podmínkou souhlasného stanoviska HZS při kolaudačních řízeních.


Dokumentace zdolávání požáru (DZP) se zpracovává dle vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, pro objekty a prostory


 • ve kterých jsou složité podmínky pro zásah hasičského záchranného sboru
 • kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím
 • případě, že tak stanoví Hasičský záchranný sbor kraje

Textová část DZP obsahuje:


 • základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a použitých technologií
 • trasu jízdy jednotek HZS včetně upozornění na mimořádné situace
 • konstrukční zvláštnosti objektu
 • informace o zásobování požární vodou pro zásah HZS
 • stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy
 • umístění hlavních uzávěrů médií
 • jednotlivá doporučení a upozornění pro velitele zásahu
 • kontakty na dotčené osoby v organizaci (kdo má znalost objektu, statutární zástupce atd.)

Grafická část DZP obsahuje:


 • situační nákres posuzovaného objektu a dalších budov v okolí
 • plány jednotlivých podlaží objektu s vyznačenými požárními úseky a zvláštnostmi objektu
 • příjezdové komunikace
 • nástupní plochy pro jednotky HZS
 • zakreslení zdrojů požární vody pro zásah
 • zakreslení umístění hlavních vypínačů médií – vody, elektrické energie, plynu, kyslíku atd.
 • směry a vstupy zásahu jednotek HZS
 • měřítko a označení světových stran
 • obslužná pole požární ochrany, klíčové trezory, zábleskové majáky atd.

Příklady objektů a budov, pro které je nutné vést dokumentaci zdolávání požáru:


 • objekty administrativní, školské a zdravotnické o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o čtyřech a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty
 • stavby které jsou určeny pro ubytování a pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace (nemocnice, léčebné ústavy, sociální ústavy, domovy pro seniory)
 • stavby ubytovacích zařízení o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o čtyřech a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty
 • stavby pro shromažďování většího počtu osob a stavby určené pro obchod
 • v prostorách, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany bez upozornění na zvláštní nebezpečí znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů (výbušniny, pyrotechnika, tlakové lahve, hořlavé nebo oheň podporující látky, solární elektrárny)
 • v dispozičně složitých a nepřehledných objektech, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM