POŽÁRNÍ OCHRANA

Komplexní služby - provádění revizí, odborných prohlídek a kontrol požárně bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany stanovených zákony, nařízením vlády a vyhláškami včetně vypracování stanovené dokumentace

Požární ochrana

začlenění činností provozovaných zaměstnavatelem do jednotlivých činností dle zákona o požární ochraně


 • zpracování předepsané dokumentaci požární ochrany v rozsahu dle začlenění provozovaných činností
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární poplachové směrnice
 • požární řády včetně příloh
 • pokyny pro činnost preventivní požární hlídky
 • vypracování přehledu  o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, požárních evakuačních plánů, řádu ohlašovny požáru, dokumentace zdolávání požáru, požárně technické charakteristiky používaných a skladovaných látek

Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců


 • zpracování tematického plánu a časového rozvrhu všech druhů školení a odborných příprav
 • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
 • mimořádné školení zaměstnanců
 • školení zaměstnanců zajišťujících požární ochranu v mimopracovní době a v době sníženého provozu

Odborné poradenství


 • návrh opatření k odstranění zjištěných závad
 • podílení se na odstranění zjištěných závad, jednání, spolupráce a účast na kontrolní činnosti státního požárního dozoru

Odborné poradenství v oblasti PO


 • stanovení požadavků na vybavení objektu a pracovišť prostředky a zařízením PO, vydávání odborných stanovisek ke změnám prováděným v rámci stavebního zákona u objektu a zařízení
 • vydávání odborných stanovisek k problematice

Zpracování zvláštních požárně bezpečnostních opatření


 • Zpracování zvláštních požárně bezpečnostních opatření ke svařování a činnosti s otevřeným ohněm.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM