ZKOUŠKY OZO

Zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

Počet uchazečů v jednom termínu zkoušky: 4 - 6


Účastníci zkoušky:

Ke zkoušce z odborné způsobilosti k činnosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je připuštěna každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.


Kvalifikační předpoklady uchazeče:


  • Vzdělání: střední vzdělání ukončeno maturitní zkouškou
  • Odborná praxe: odbornou praxí se rozumí doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [§10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění]
  • Délka praxe: - min. 3 roky
    - min. 1 rok, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Přihlášku ke zkoušce je nutno zaslat nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky se všemi stanovenými doklady.


Platba:

Platba za zkoušku se provádí předem, na základě obdržených údajů k platbě. Platba musí být na účtu nejpozději den před konáním zkoušky. Poplatek za zkoušku lze uhradit také hotově v den zkoušky, před jejím zahájením. Daňový doklad o provedené platbě obdrží uchazeč v den zkoušky.


Ubytování:

Ubytování není zahrnuto v ceně zkoušky. Ubytování si lze zabezpečit v hotelu AVION za zvýhodněnou cenu (tel: 582 344 561) nebo dle vlastního výběru.


Další dokumenty a informace ke stažení


Informace a kontakty: e-mail: ozo@institutpv.cz, Tel: 606 788 354, 607 845 974

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM