ŠIKULKOVÉ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol

Rozhodnutím MŠMT ČR , č.j. MSMT – 1432/2014-1, ze dne 23.6.2014, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsme zahájili realizaci projektu reg.č. CZ.1.07/1.3.00/48.0094 pod pracovním názvem „Šikulkové“.

Cílem vzdělávací akce je profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol. Vzdělávací program bude sestávat ze dvou aktivit.

Forma vzdělávacího programu:

Výuka bude vedena formou prezenčního studia za aktívního zapojení účastníků vzdělávacího programu. Vzdělávací program bude sestávat z 2 vzdělávacích okruhů o celkové dotaci 70 hodin. Teoretické části budou mít podobu seminářů a přednášek, praktická část bude zahrnovat praktické ukázky, cvičení a mentoring.

Vzdělávací okruh č.1:

Okruh bude zahrnovat teoretickou i praktickou část vzdělávání. Teoretická část se bude skládat z 5 seminářů zaměřených především na polytechnickou výchovu a rozvoj technických schopností a dovedností dětí v mateřských školách a školských zařízeních vzdělávajících děti předškolního věku. Důraz bude kladen na 5 podoblastí dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická výuka v rámci okruhu č.1 bude probíhat na dvou místech, v Prostějově a v Šumperku. Celkem bude realizováno v každém místě 5 seminářů vždy po 8 hodinách., tzn. 40 hodin. Praktická část se zaměří na praktické ukázky a cvičení a bude probíhat v jednotlivých zapojených mateřských školách, jakožto hravé projektové dny. Plánovaná hodinová dotace je 10 hodin pro 1 účastníka vzdělávacího programu.

Vzdělávací okruh č. 2:

V rámci tohoto okruhu, zaměřeného na osobnostní a sociální rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol, bude důraz kladen především na zvýšení pedagogických, didaktických, expresívních a organizačních schopností a schopnosti sebereflexe.
Součástí výuky bude i téma práce s problémovými dětmi a na problematiku komunikace s rodiči dětí.
Aktivita č.2 bude realizována prostřednictvím přednášek (obdobně jako u teoretického okruhu č. 1) při hodinové dotaci 20 hodin.
Po splnění podmínek stanovených v projektu, získá každý účastník dalšího vzdělávání potvrzení o úspěšném absolvování pilotáže vzdělávacího programu.
Celkem se počítá s účastí minimálně 50 pedagogických pracovníků z 10 mateřských škol.

V případě zájmu a dotazů, kontaktujte vedoucího projektu pana Jaroslava Ondrejčáka na e-mail: sikulkové@institutpv.cz, nebo telefon: 582 332 344.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

ESF

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM