ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE

Strážný (kód: 68-008-E)

Zájemce o provedení výše uvedené zkoušky musí realizovat tyto kroky:


  • Zaslat přihlášku na Vzdělávací institut, spol. s r.o. Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme pozvánku k vykonání zkoušky.
    | Přihláška pro jednotlivce | Přihláška pro skupiny |
  • Po obdržení pozvánky ke zkoušce řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku dle pokynů na pozvánce.
  • Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky.

  • Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz.

Při přípravě můžete využít:


Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky:


  • U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen ke zkoušce přinést platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo pas).
  • Doklad o ukončeném středním vzdělání nebo středním vzdělání s výučním listem (dvouleté obory).

Průběh zkoušky:

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných osob nebo zástupců autorizovaných osob právnické osoby. Před zahájením vlastního ověřování bude uchazeč seznámen s pracovištěm, organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí, resp. smí používat. Zkouška proběhne v souladu s hodnotícím standardem. Viz. http://www.narodni-kvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny. Zkouška má formu písemné zkoušky a kombinace praktické a ústní zkoušky. Zkouška se skládá v českém jazyce.

Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření písemné, se prověřují formou testu. Kritéria, u kterých je stanoven způsob prověření praktické předvedení anebo ústní ověření se prověřuje formou řešení typových situací. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným výběrem ze souboru testových otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b), c) u jednotlivých otázek. Soubor testových otázek obsahuje kompetence: Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob; Obsluhování technických bezpečnostních systémů, Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti. Každá kompetence je zastoupena v jedné nebo několika skupinách otázek. Početní zastoupení jednotlivých skupin otázek v testu je stanoveno klíčem, který je součástí souboru otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Určený člen komise poučí uchazeče o způsobu práce s testem před zahájením časového limitu.

Praktická a ústní část zkoušky je založena na řešení konkrétních typových bezpečnostních nebo preventivně bezpečnostních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru typových situací. Skupina A ověřuje kompetence: Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách; Kontrolní činnost ve střežených objektech; Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích. Skupina B ověřuje kompetence: Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob. Kompetence Používání věcných bezpečnostních prostředků, Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách a Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti jsou ověřovány při řešení všech typových situací. V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

K úspěšnému vykonání písemné zkoušky je nutné zodpovědět nejméně 80%, to je 24 otázek správně. Úspěšné vykonání písemné zkoušky je podmínkou pro konání praktické a ústní zkoušky.

V praktické a ústní zkoušce musí být splněny všechny úkoly (otázky). Při plnění úkolů (odpovědí) se připouští dvě odchýlení. Za odchýlení se považuje, použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv na celkové provedení nebo výsledek prověřovaného kritéria.

Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost je „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.

Uchazeči, který vyhověl při zkoušce, se vydává OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE “STRÁŽNÝ”.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM